JORDBRO HUBURB

”Tidig idéskiss för att möjliggöra plats för fler människor i Jordbro med bostäder, rum för kultur, verksamhetslokaler, handel och nya gröna offentliga platser.” JORDBRO HUBURB Haninge kommun BESTÄLLARE SBB - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB UPPDRAG/PROGRAM Markanvisningstävling, Strukturplan, Stadsutveckling, Blandstad, Småstad SAMARBETEN Genomfört under anställning vid Arkitema ÅR 2016

EKERÖ PARKSTAD

”Erskines gamla stadsplan är spelplanen för centrala Ekerös lilla lokala men bubblande småstadsliv. Här fick vi möjligheten att vara med och skissa på den östliga utvecklingen av den befintliga miljön med ett blandat innehåll och en tydligare koppling mot naturmiljöerna i söder.” EKERÖ PARKSTAD Ekerö BESTÄLLARE Ex Nord UPPDRAG/PROGRAM Parallellt uppdrag, Strukturplan, Småstad, Blandstad SAMARBETEN [...]

MAGELUNGENS STRAND

”Mellan stadsdelarna Farsta och Fagersjö jobbade vi åt Stockholms stad för att skapa en sammankopplande urban länk längs Magelungsvägen och parkmiljön utmed sjön Magelungens östra strandkant. Här var strandskydd, stora naturvärden, buller och risk stora frågor i detaljplanearbetet – alltid med sociala värden och jämlikhet som utgångspunkt.” MAGELUNGENS STRAND Farsta, Stockholm BESTÄLLARE Stadsbyggnadskontoret, Stockholm UPPDRAG/PROGRAM [...]

TUNGELSTA SÖDRA

”I Tungelstas nya trädgårdskvarter planeras för grönskande soliga gårdar, förskola, idrott, torg, park och verksamhetslokaler vid stationen. Ambitionen är att knyta ihop det lilla samhället över spåret.” TUNGELSTA SÖDRA Haninge BESTÄLLARE Turbinen UPPDRAG/PROGRAM Underlag detaljplan, Stadsbyggnad, Strukturplan, Bostäder, Förskola, Idrottshall, Handel, Torg, Pendeltågsstation ÅR 2016 - pågående EXTERNA LÄNKAR Detaljplan

MARIEBERG

”I rollen som ansvarig planarkitekt för planprogrammet för Marieberg lades en ny årsring till stadsdelen på sydvästra Kungsholmen. Höga byggnader, kuperad mark och modernistisk stadsplanering omvandlas till en sammankopplad stadsdel med större vistelsekvaliteter.” MARIEBERG Kungsholmen, Stockholm BESTÄLLARE Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm UPPDRAG/PROGRAM Förstudie, Strukturplan, Program för detaljplan, Detaljplanering, Bostäder, Förskolor, Park, Torg, Handel, Kontor SAMARBETEN Genomfört i [...]

ÖSTRA VIKDALEN

”Som plankonsulter för Nacka kommun har vi varit med och format förutsättningarna för en ny vital stadsmiljö intill den nya tunnelbanan. Strukturen tar avstamp i det dramatiska sprickdalslandskapet, den kulturhistoriskt intressanta villabebyggelsen, det storskaliga trafiklandskapet och Nacka kommuns ambition om att bygga stad.” ÖSTRA VIKDALEN Nacka BESTÄLLARE Nacka kommun UPPDRAG/PROGRAM Underlag för detaljplan, Strukturplan, Kvalitetsprogram [...]