STADSHAGEN

”I rollen som ansvarig planarkitekt för den stora detaljplanen för Stadshagen arbetades en förstudie och strukturplan fram för det som cirka två år senare blev den lagakraftvunna detaljplanen för cirka 1900 nya bostäder, ny grundskola, idrottsplats, underjordisk tennishall, förskolor, verksamhetslokaler, park med mera. 17 olika fastighetsutvecklare med arkitekter och externa konsulter samordnades till en helhet [...]

SMEDEN

”När Norrtälje nu omvandlar sin gamla industrihamn för nytt småstadsliv är fokus på båtar, bad och barn. I den här detaljplanen är de stora frågorna kopplade till miljöaspekter – markföroreningar, dagvatten och skyfall.” SMEDEN Norrtälje BESTÄLLARE Norrtälje kommun genom Credentia UPPDRAG/PROGRAM Plankonsult, Detaljplan, Bostäder ÅR 2020 - pågående EXTERNA LÄNKAR Norrtälje växer - Kvarteret Smeden

MAGELUNGENS STRAND

”Mellan stadsdelarna Farsta och Fagersjö jobbade vi åt Stockholms stad för att skapa en sammankopplande urban länk längs Magelungsvägen och parkmiljön utmed sjön Magelungens östra strandkant. Här var strandskydd, stora naturvärden, buller och risk stora frågor i detaljplanearbetet – alltid med sociala värden och jämlikhet som utgångspunkt.” MAGELUNGENS STRAND Farsta, Stockholm BESTÄLLARE Stadsbyggnadskontoret, Stockholm UPPDRAG/PROGRAM [...]

LEDARÖ 3 – DETALJPLAN

”Som ett av tre pilotprojekt har Ledarö 3 valts ut av Stockholms stad för att drivas som en byggherredriven detaljplan och vi har fått förmånen att vara Olov Lindgrens planhandläggare. Den ny planen innehåller ett nytt gårdshus och en påbyggnad av ett hörn samt utveckling av den lilla torgbildning som finns i kvarterets nordöstra del.” [...]