SALTSJÖBADEN CENTRUM

”Saltsjöbaden centrum ligger och ruvar på stora potentialer för framtiden. Här hjälper vi fastighetsägaren och förvaltaren med strategisk rådgivning för att ge platsen, de boende och framtidens människor den allra bästa möjliga utvecklingen av platsen.” SALTSJÖBADEN CENTRUM/TIPPEN Stockholm BESTÄLLARE NREP UPPDRAG/PROGRAM Planstöd, Stadsutveckling, Bostäder, Handel, Service, Rekreation ÅR 2020 - pågående

STADSHAGEN

”I rollen som ansvarig planarkitekt för den stora detaljplanen för Stadshagen arbetades en förstudie och strukturplan fram för det som cirka två år senare blev den lagakraftvunna detaljplanen för cirka 1900 nya bostäder, ny grundskola, idrottsplats, underjordisk tennishall, förskolor, verksamhetslokaler, park med mera. 17 olika fastighetsutvecklare med arkitekter och externa konsulter samordnades till en helhet [...]

SMEDEN

”När Norrtälje nu omvandlar sin gamla industrihamn för nytt småstadsliv är fokus på båtar, bad och barn. I den här detaljplanen är de stora frågorna kopplade till miljöaspekter – markföroreningar, dagvatten och skyfall.” SMEDEN Norrtälje BESTÄLLARE Norrtälje kommun genom Credentia UPPDRAG/PROGRAM Plankonsult, Detaljplan, Bostäder ÅR 2020 - pågående EXTERNA LÄNKAR Norrtälje växer - Kvarteret Smeden

KUMLET 23

”I samband med att Olov Lindgren renoverar sin fastighet passar de på att utveckla för att ge plats för nya gemensamma funktioner och fler bostäder som kompletterar det befintliga beståndet. Här är vi med från start och tar fram såväl underlag till detaljplan som handlingar för renovering och ombyggnad av befintlig byggnad.” KUMLET 23 Stockholm [...]

TELLUS

”Tellus verksamhetsområde omvandlas till stadsmiljö när Roslagsbanan utvecklas till tunnelbana. Här har vi uppdraget att stötta en av fastighetsägarna i arbetet med underlag för detaljplaneprocessen” TELLUS Vallentuna BESTÄLLARE Privat UPPDRAG/PROGRAM Underlag till detaljplan, Nybyggnation, Bostäder ÅR 2019 - pågående

MAGELUNGENS STRAND

”Mellan stadsdelarna Farsta och Fagersjö jobbade vi åt Stockholms stad för att skapa en sammankopplande urban länk längs Magelungsvägen och parkmiljön utmed sjön Magelungens östra strandkant. Här var strandskydd, stora naturvärden, buller och risk stora frågor i detaljplanearbetet – alltid med sociala värden och jämlikhet som utgångspunkt.” MAGELUNGENS STRAND Farsta, Stockholm BESTÄLLARE Stadsbyggnadskontoret, Stockholm UPPDRAG/PROGRAM [...]

REIDMARLUND

”På en fantastisk tomt - med en idag inte så fantastisk bebyggelse - jobbar vi med en småskalig utveckling där den nya arkitekturen ska förgylla platsen.” REIDMARLUND Danderyd BESTÄLLARE Castella UPPDRAG/PROGRAM Underlag till detaljplan, Projektering, Nybyggnation, Bostäder ÅR 2017 - pågående

TUNGELSTA SÖDRA

”I Tungelstas nya trädgårdskvarter planeras för grönskande soliga gårdar, förskola, idrott, torg, park och verksamhetslokaler vid stationen. Ambitionen är att knyta ihop det lilla samhället över spåret.” TUNGELSTA SÖDRA Haninge BESTÄLLARE Turbinen UPPDRAG/PROGRAM Underlag detaljplan, Stadsbyggnad, Strukturplan, Bostäder, Förskola, Idrottshall, Handel, Torg, Pendeltågsstation ÅR 2016 - pågående EXTERNA LÄNKAR Detaljplan

MARIEBERG

”I rollen som ansvarig planarkitekt för planprogrammet för Marieberg lades en ny årsring till stadsdelen på sydvästra Kungsholmen. Höga byggnader, kuperad mark och modernistisk stadsplanering omvandlas till en sammankopplad stadsdel med större vistelsekvaliteter.” MARIEBERG Kungsholmen, Stockholm BESTÄLLARE Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm UPPDRAG/PROGRAM Förstudie, Strukturplan, Program för detaljplan, Detaljplanering, Bostäder, Förskolor, Park, Torg, Handel, Kontor SAMARBETEN Genomfört i [...]

VIKSJÖ

”Tillsammans med Järntorget tog vi fram ett förslag på förtätning och utveckling av Viksjö i Järfälla. Med balans mellan ekonomiska, ekologiska, sociala och rumsliga värden såg vi möjlighet att skapa en hållbar utveckling och ett samhälle med livskvalitet.” VIKSJÖ Järfälla BESTÄLLARE Järntorget UPPDRAG/PROGRAM Markanvisningstävling, Förtätning, Landskap, Bostäder ÅR 2019 - 2020