"Vardag arkitekter ger form åt vardagens alla rum – i gränssnitten där det mell­anmänskliga mötet uppstår – mellan ute och inne, mellan kultur och natur, mellan rum och i mellanrum. Vår vision är att skapa vackra sammanhängande livsmiljöer."

Affärsidé och vision

Vi kombinerar kunskapen om gestaltning och projektering med erfarenheten av kommunalt planarbete och komplexa stadsbyggnadsprojekt. Vi jobbar med ett undersökande arbetssätt som inkluderar en tydlig analys i närhet till beställaren och berörda aktörer. Det ger goda förutsättningar för att rätt be­slut tas i rätt tid, att rätt nivå ritas i rätt skede och att en god förståelse finns för samspelet mellan marknadens villkor, den kommunala planeringen och projektgenom­förandet. Ett kontinuerligt arkitektstöd i alla skeden som säkerställer ett kvalitativt genomförande med bestående värden. Vi formar arkitekturens rum med utgångspunkt i platsens och människans förut­sättningar med bestående värden som är hållbara över tid. Arkitektur för livet.

Organisation

Vardag arkitekter är det lilla kontoret med hög kompetens, bred erfarenhet och stor kapacitet. Med stöd av etablerade samarbeten säkerställer vi spets inom BIM-projektering, specialistkompetens inom stadsbyggnad, kulturmiljö, visualisering och processledning utöver arbetet som gestaltande arkitekter.

Ägande och bolagsform

Vardag arkitekter är ett aktiebolag som grundades våren 2018. Bolaget leds och ägs av Sanna Taune och Anna Rex.