Ägande och bolagsform

Arkitektkontoret Vardag är ett aktiebolag som grundades våren 2018. Bolaget leds och ägs av Sanna Taune och Anna Rex.

 


Affärsidé och vision

Vardag arkitekter ger form åt vardagens alla rum – i gränssnitten där det mell­anmänskliga mötet uppstår – mellan ute och inne, mellan kultur och natur, mellan rum och i mellanrum. Vår vision är att skapa vackra sammanhängande livsmiljöer.


Vi kombinerar kunskapen om gestaltning och projektering med erfarenheten av kommunalt planarbete och komplexa stadsbyg- gnadsrojekt. Vi jobbar med ett undersökande arbetssätt som inkluderar en tydlig analys i närhet till beställaren och berörda aktörer. Det ger goda förutsättningar för att rätt be­slut tas i rätt tid, att rätt nivå ritas i rätt skede och att en god förståelse finns för samspelet mellan marknadens villkor, den kommunala planeringen och projektgenom­förandet. Ett kontinuerligt arkitektstöd i alla skeden som säkerställer ett kvalitativt genomförande med bestående värden.


Vi formar arkitekturens rum med utgångspunkt i platsens och människans förut­sättningar med bestående värden som är hållbara. Arkitektur för livet.

 


Organisation och samarbetspartners

Vardag arkitekter är det lilla kontoret med hög kompetens och stor kapacitet. Genom våra etablerade samarbeten. Vi säkerställer hög spets inom BIM-projektering, specialistkompetens inom stadsbyggnad, kulturmiljö, visualisering och processledning.

Vardag arkitekter Anna Rex, Veronika Borg, Sanna Taune. Fotograf Sara Burman / Ateljé Uggla

Anna Rex

Arkitekt SAR/MSA

& stadsplanerare

anna.rex@vardag.se
+46(0)70 990 49 22

Anna Rex är arkitekt och stadsplanerare med 15 års erfarenhet från bland annat planavdelningen i Stockholms stad, som affärsområdeschef för Sverige i urban design på Arkitema och som konsult i både byggnadsprojektering och stora stadsbyggnadsprojekt, tävlingar och offentliga juryarbeten.


Som arkitekt är Anna idéstark och kreativ med förmågan att se samband och strukturer, från detaljnivå till helhet. I projekten lägger hon stor vikt vid att inspirera både medarbetare och utomstående aktörer för att skapa en gemensam syn kring projektens kvaliteter och målen för det bästa slutresultatet.


Anna är aktiv genom flera förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd och som ledamot i redaktionskommittén för tidskriften PLAN.

Vardag arkitekter Anna Rex, Veronika Borg, Sanna Taune. Fotograf Sara Burman / Ateljé Uggla

Sanna Taune

Arkitekt, SAR / MSA

sanna.taune@vardag.se
+46(0)766 77 50 36


Sanna Taune har arbetat som gestaltande och projekterande arkitekt i olika typer av projekt och har drygt 15 års erfarenhet av såväl nybyggnad som ombyggnad av bostäder, förskolor, hotell, äldreboenden, och kontor.


Sanna tar ett stort ansvar i de projekt hon jobbar i och ser alltid till projektets bästa. Hon har i ett flertal projekt fått ett utökat ansvar för samordning av övrig konsulter och hon har även haft ett övergripande ansvar för samordning av arkitekter i projekt där flera arkitekter varit inblandade.


För Sanna handlar byggande om samarbete. Alla kompetenser och skeden är lika viktiga. En gemensam målbild, respekt för varandras
kunskap och prestiglöshet är avgörande för ett lyckat projekt.

Våra samarbetsparters för arkitektur, lnadskpasarkitektur, stadsplanering, detaljplaner, strukturplaner och rådgivning:

Några av våra samarbetspartners:

Våra samarbetsparters för arkitektur, lnadskpasarkitektur, stadsplanering, detaljplaner, strukturplaner och rådgivning:
Vardag arkitekter